Create an Account
7 marca, 2018
Posted by

CZYM JEST UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO? (na przykładzie mBanku i Millennium)

Kredytobiorcy, którzy przy podpisywaniu umowy kredytowej na zakup mieszkania lub domu nie posiadali wkładu własnego na poziomie co najmniej 20 % byli zmuszeni do ponoszenia na rzecz banku dodatkowych opłat w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego np. na poziomie 3,5 % od niewniesionego wkładu.

ZWROT SKŁADEK

Stosowane przez banki postanowienia umów kredytowych, które zawierają obowiązek uiszczania składek tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zostały uznane za tzw. niedozwolone postanowienia umowne. W efekcie banki nie mają prawa pobierać tego typu opłat, natomiast opłaty już pobrane podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Jednym z argumentów przeciwko stosowaniu przez banki opłat tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest fakt, iż pomimo że to na klientach ciąży ciężar opłacania składek tytułem ubezpieczenia realne korzyści otrzymuje jedynie bank. Ponadto, w wielu przypadkach dana umowa kredytowa nie została nawet objęta ubezpieczeniem, pomimo że banki pobierały składki z tego tytułu.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, rozpoznający odwołanie od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wyrokiem z dnia 20 listopada 2013 r. utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego, w którym sąd zakazał mBankowi spółce akcyjnej wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień o następującej treści: „Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobierania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. (…) oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.” (wyr. SA w Warszawie z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt VI ACa 1521/12).

ciąg dalszy nastąpi …

Continue Reading No Comments
Back to Top
----------

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY!

Wpisz email i wyślemy Ci informację jak uzyskać bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej!