Create an Account
Frankowicze wygrywają
22 lipca, 2019
Posted by

Liczę na rozwiązanie prokonsumenckie TSUE 

tak mówi Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP

Ustawa “frankowa” bardzo mocno zawiodła osoby posiadające kredyty walutowe, szczególnie frankowiczów.

Mimo to przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP próbują łagodzić sytuację.

Nie zmienia to faktu, że nie będzie automatu – najpierw trzeba będzie pójść do sądu.

Bezpłatna Analiza Umowy

Sąd ma mieć wzgląd na stanowisko przedstawiane przez konsumenta z uwagi na zastosowanie nieuczciwych warunków umownych. To spowoduje takie działania, że co do skutków sąd wybierze rozwiązanie najbardziej korzystne dla konsumenta. Może się np. okazać, że indeksacja zostanie zniesiona, bo została ujęta w umowie jako klauzula niedozwolona (abuzywna) czyli może być usunięta z umowy, a oprocentowanie liczone według stawki LIBOR pozostanie bez zmian. Wówczas sposób przeliczania raty odsetkowej będzie niezwykle korzystny dla klienta, a element uprzywilejowujący bank ulegnie zmianie.

Bezpłatna Analiza Umowy

Orzeczenia w tym duchu już zapadają.

Więcej w wywiadzie gazety prawnej

Źródło: Gazeta Prawna

Continue Reading No Comments
Frankowicze wygrali z mBankiem -wyrok kredyt we frnaku szwajcarskim, proces, sąd
24 grudnia, 2018
Posted by

Małżeństwo domagało się zwrotu nienależnie – ich zdaniem – pobranych rat kredytu hipotecznego indeksowanego we frankach szwajcarskich. W I instancji Sąd Rejonowyw Łodzi we wrześniu ub. roku uznał, że bank nie musi zwracać pieniędzy.

Proces małżeństwa K., które w 2006 roku wzięło kredyt hipoteczny w wysokości 360 tys. zł indeksowany we frankach szwajcarskich przeciwko mBankowi, toczył się od 2015 roku. Para domagała się w nim zwrotu ponad 62 tys. zł nadpłaty wraz z odsetkami, która – ich zdaniem – powstała z uwagi na to, że przy spłacie kredytu, klauzule przeliczenia walutowego były niezgodne z prawem (abuzywne). Kwestionowali oni zarówno klauzulę dotyczącą kursu walut, czyli klauzule indeksacyjne, jak również klauzulę zmiennego oprocentowania.

Ich żądanie stanowiła kwota różnicy pomiędzy sumami rat, które wpłacono do banku, a tą kwotą, która powinna być należna bankowi w sytuacji, w której te klauzule byłyby wyeliminowane z umowy. Zdaniem pełnomocnika małżeństwa, nie było ono w stanie zidentyfikować tych kursów walut, które były wykorzystywane przez bank do obliczenia wysokości rat. To odbywało się według tabeli kursowej, której sposób ułożenia był powodom nieznany. Nie było wskazanych parametrów, algorytmów, w jaki sposób bank te kwoty obliczał. (więcej…)

Continue Reading No Comments
30 lipca, 2018
Posted by

Prezes PiS radzi frankowiczom “wziąć sprawy w swoje ręce”

 

Frankowicze powinni wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć walczyć w sądach; rząd nie może podejmować działań, które doprowadzą do zachwiania systemu bankowego – podkreślił w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

(więcej…)
Continue Reading No Comments
4 kwietnia, 2018
Posted by

Postanowienia umowy kredytu w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) stanowią niedozwolone postanowienia umowne, ponieważ naruszają one dobre obyczaje i zasady uczciwego kontraktowania. W aktualnym orzecznictwie, mechanizm działania ubezpieczenia niskiego wkładu (UNWW) prowadzi w istocie do nierównego ukształtowania pozycji stron umowy. Konstrukcja umowy (UNWW), w której konsument nie jest stroną umowy ubezpieczenia i z której nie odnosi on żadnych korzyści prowadzi w efekcie do przerzucenia na klientów ryzyka prowadzenia działalności przez bank. Interes banku jest przede wszystkim zabezpieczony ustanowioną na nieruchomości kredytobiorcy hipoteką. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stanowi jedynie dodatkowe zabezpieczenie z tytułu ryzyka niespłacenia kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością nieruchomości w chwili udzielenia kredytu a wymaganym, w tej dacie, przez bank wkładem własnym.  W takiej sytuacji dochodzi do rażącego naruszenia interesów konsumentów poprzez obciążenie ich nieuzasadnionymi kosztami związanymi z kontynuacją ubezpieczenia. Bank nakłada bowiem na kredytobiorcę znaczącą opłatę, która jest zastrzeżona na rzecz banku bez jakiegokolwiek ekwiwalentu na rzecz klienta. Ochrona ubezpieczeniowa powinna polegać na tym, że w zmian za opłacenie składki kredytobiorca uzyska częściową spłatę kredytu od ubezpieczyciela w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Natomiast na gruncie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kredytobiorca nie otrzymuje nic w zmian za opłacanie składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. W konstrukcji umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego bank otrzymuje od ubezpieczyciela odszkodowanie w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel otrzymuje natomiast prawo regresu wobec kredytobiorcy w wypadku wypłaty odszkodowania. W konsekwencji pomimo, iż ciężar opłacania składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego spoczywa wyłącznie na kredytobiorcy jest on również obowiązany do zwrotu na rzecz ubezpieczyciela kwoty odszkodowania wypłaconego bankowi. W efekcie bank pobierając składki z rachunku kredytorbiocy obciążył go odpowiedzialnością za realizację powziętych przez siebie zobowiązań.

Należy podnieść, że w wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krawkowie z dnia 7 lipca 2015 r. potwierdzono, że konstrukcja umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stosowana przez bank jest niezgodna z prawem (zob. wyr. SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 7 lipca 2015 r., sygn. akt IC 1305/14/S). Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie uznał, że stosowana przez bank konstrukcja umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego prowadzi wręcz do kuriozalnej sytuacji, w której klient banku sam opłaca składkę z tytułu ubezpieczenia, pomimo iż na wypadek rozwiązania umowy ze względu na brak terminowej spłaty rat towarzystwo ubezpieczeń do niego skieruje roszczenie regresowe. Okoliczność, że opisana konstrukcja prowadzi do naruszenia interesów konsumentów została potwierdzona również w wyroku z dnia 15 czerwca 2015 r., w którym  Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał, że zasadniczo jedynym beneficjentem ubezpieczenia pozostawał bank – profesjonalista na rynku usług finansowych, który jako ubezpieczony dzięki zobowiązaniu powodów do uiszczania składek uzyskał daleko idące zabezpieczające płatność kredytu w razie problemów z ich wypłacalnością. Zważyć przy tym należy, że ustanowienie zabezpieczenia ubezpieczeniowego implikowało uzyskanie przez kredytorbiocę wyższego kredytu – a co za tym idzie równocześnie gwarantowało bankowi większy zysk związany z wyższą podstawą do obliczania rat kredytowych i odsetek uzyskiwanych przez instytucję finansową z tytułu spłaty wyższego kapitału. Bank będąc profesjonalistą wykonującym działalność gospodarczą i prowadzącym przedsiębiorstwo zorientowane na osiąganie zysku z tytułu umowy kredytu uzyskuje tenże zysk w postaci opłat przygotowawczych, prowizji a głównym jego źródłem pozostają odsetki od spłacanego, pożyczonego kapitału. Odsetki stanowią wynagrodzenie banku z tytułu użyczenia pieniędzy jak i stanowią kompensatę ewentualnych niepowodzeń innych kredytów (których zaspokojenie z zabezpieczenia nie pokryło salda zadłużenia). W ocenie Sądu Okręgowego: „obciążanie dodatkowymi opłatami zmniejszającymi ryzyko prowadzonej przez bank działalności gospodarczej rażąco naruszała interesy konsumentów – powodów. Nie bez znaczenia pozostaje także, że wysokość rat ubezpieczenia pozostawała stosunkowo wysoka, a tym samym obciążenie powodów pozostawało znaczące, nadto uwzględniając zawarcie z nimi przez stronę pozwaną umowy kredytu waloryzowanego obcą walutą (frankiem szwajcarskim) w chwili kontraktowania nie sposób było ustalić jak długo zabezpieczenie będzie trwać, tj. kiedy wartość kredytu pozostałego do spłaty osiągnie pułap w którym wedle umowy wystarczającym będą poczynione przy kontraktowaniu pozostałe zabezpieczenia. Okoliczności powyższe wskazują, że poprzez zawarcie umowy zawierającej omawiane postanowienie doszło do przerzucenie ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną przez stronę pozwaną zawodowo działalnością bankową na powodów – konsumentów.” (wyr. SO we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2015 r., sygn. akt II Ca 436/15).  Problematyka ubezpieczenia niskiego wkładu własnego była również przedmiotem rozstrzygnięć wydawanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, który uznał postanowienia umowy kredytu w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego za niedozwolone postanowienia umowne min. z uwagi na opisaną powyżej konstrukcję umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (por. wyr. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. akt I C 2273/14, wyr. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt VI C 1098/14).

Dodatkowo należy podnieść, że opłata pobierana przez bank z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia nie jest zazwyczaj w całości wpłacana na rzecz zakładu ubezpieczeń. W konsekwencji bank wykorzystał konieczność uzyskania dodatkowego zabezpieczenia dla pomnożenia swoich zysków. Zgodnie z jednym z analizowanych przez naszą kancelarie postanowień umowy kredytowej  w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu bankowi kosztów ubezpieczenia w określonej w tym punkcie wysokości. Analizowane postanowienie umowy kredytowej jest niejednoznaczne. Nie wiadomo bowiem czy kosnument jest zobowiązana do  refinansowania jedynie poniesionych przez bank kosztów, czy też zobligowana do uiszczenia opłaty za jakąś usługę świadczoną przez bank w związku z obsługa ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Wobec tego niniejszej postanowienie umowne stosownie do przepisu art. 385 § 2 k.c., winny być interpretowane z korzyścią dla konsumenta, jako regulujące możliwość pobierania od powoda opłaty w wysokości faktycznie poniesionych przez bank kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Jeżeli zatem postanowienia umowne dotyczące kosztów refinansowania ubezpieczenia są oderwane od rzeczywistych kosztów ponoszonych z tego tytułu przez bank, to takie zastrzeżenie w sposób ewidentny jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i godzi w interesy strony powodowej (wyr. SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 7 lipca 2015 r., sygn. akt IC 1305/14/S).

W konsekwencji należy uznać, że konsument nigdy nie był zobowiązany do opłacania składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, natomiast kwoty pobrane przez bank zgodnie załączonymi do pozwu potwierdzeniami przelewu zostały pobrane bez podstawy prawnej i stosownie do art. 410 § 2 k.c. stanowiły świadczenie nienależne. W tej sytuacji na podstawie art. 410 § 1 k.c. w zw. z art. 405 k.c., kwota składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego podlega zwrotowi.

Osoby, które chciałyby dochodzić zwrotu składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) proszę o przesłanie skanu umowy na adres: kontakt@spiralasukcesu.pl

W razie dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu pod numerem +48 603 099 991.

Continue Reading No Comments
7 marca, 2018
Posted by

CZYM JEST UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO? (na przykładzie mBanku i Millennium)

Kredytobiorcy, którzy przy podpisywaniu umowy kredytowej na zakup mieszkania lub domu nie posiadali wkładu własnego na poziomie co najmniej 20 % byli zmuszeni do ponoszenia na rzecz banku dodatkowych opłat w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego np. na poziomie 3,5 % od niewniesionego wkładu.

ZWROT SKŁADEK

Stosowane przez banki postanowienia umów kredytowych, które zawierają obowiązek uiszczania składek tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zostały uznane za tzw. niedozwolone postanowienia umowne. W efekcie banki nie mają prawa pobierać tego typu opłat, natomiast opłaty już pobrane podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Jednym z argumentów przeciwko stosowaniu przez banki opłat tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest fakt, iż pomimo że to na klientach ciąży ciężar opłacania składek tytułem ubezpieczenia realne korzyści otrzymuje jedynie bank. Ponadto, w wielu przypadkach dana umowa kredytowa nie została nawet objęta ubezpieczeniem, pomimo że banki pobierały składki z tego tytułu.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, rozpoznający odwołanie od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wyrokiem z dnia 20 listopada 2013 r. utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego, w którym sąd zakazał mBankowi spółce akcyjnej wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień o następującej treści: „Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobierania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. (…) oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.” (wyr. SA w Warszawie z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt VI ACa 1521/12).

ciąg dalszy nastąpi …

Continue Reading No Comments
Back to Top
----------

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY!

Wpisz email i wyślemy Ci informację jak uzyskać bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej!