Create an Account

Kredyt indeksowany

W przypadku kredytu indeksowanego kredytobiorca pożyczał od banku kwotę wyrażoną w złotówkach. Następnie bank przeliczał kwotę długu po kursie kupna waluty obcej i od tego momentu dług był wyrażony właśnie w tej walucie. Rata kredytu była (jest) wstępnie wyliczana w obcej walucie, po czym w dniu płacenia raty następuje przeliczenie jej na złote na podstawie kursu sprzedaży z tabeli kursowej banku.

Indeksacja, zatem polega na uzależnieniu kapitału kredytu oraz raty kredytowej od “mierników wartości” ustalanych jednostronnie przez Bank. Klienci zatem zmuszeni są do oddania na rzecz banku wyższej kwoty kapitału, niż w rzeczywistości otrzymali po uruchomieniu kredytu, co jednocześnie przekłada się na wysokość ich zadłużenia, które stale rośnie pomimo regularnie spłacanych zobowiązań.

 

——————————————————————————————

Załóżmy, że został udzielony  kredyt w wysokości 200.000 zł przy kursie kupna CHF wynoszącym 2 zł. Czyli dług będzie wynosił 100 000 CHF. Uruchomienie środków z kredytu nastąpiło 5 dni później. W międzyczasie złotówka umocniła się do CHF, a kurs kupna w banku spadł z 2 zł na 1,90 zł. W takiej sytuacji bank wypłaci kredyt po nowym kursie, kwota pozostaje jednak niezmieniona i będzie w dalszym ciągu wynosiła 200.000 zł. Zmienia się natomiast saldo zadłużenia w walucie, które ustalamy po nowym kursie, czyli 200.000 / 1,90 = 105 263,16 CHF.

Kredyt denominowany

W przypadku kredytu denominowanego kredytowbiorca pożycza od banku kwotę wyrażoną w walucie, natomiast bank przelicza po kursie z dnia uruchomienia kredytu i kredytobiorca otrzymuje kwotę w polskich złotych. Saldo kredytu (zadłużenia) oraz wysokość raty wyrażana są w walucie obcej.

Taka konstrukcja kredytu wiązała się z ryzykiem już na starcie, bo w przypadku wahań kursu waluty pomiędzy dniem zawrcia umowy a dniem uruchomienia, całości kredytu lub transzy, kredytobiorca mógł otrzymać inną kwotę niż pierwotnie (w dniu zawierania umowy kredytowej) oczekiwał.

W niektórych przypadkach, wypłata środków nie pokrywała (gdy kurs spadał) lub przekraczała (gdy następował wzrost kursu)  potrzeby kredytobiorcy.

——————————————————————————————

Załóżmy, że został udzielony kredyt w CHF na kwotę 200.000 zł. W dniu przygotowania umowy kredytowej kurs kupna CHF w danym banku wynosi 2 zł, co po przeliczeniu równa się wysokości 100.000 CHF. Uruchomienie środków z kredytu nastąpiło 5 dni później. W międzyczasie złotówka umocniła się do CHF, a kurs kupna w banku spadł z 2 zł na 1,90 zł. W takiej sytuacji bank wypłaci kredyt już po nowym kursie, czyli będzie to 100.000 CHF x 1,90 zł = 190.000 zł. Łatwo zauważyć, że brakuje środków w wysokości 10.000 zł, które kredytobiorca musi pokryć z własnej kieszeni.

Niemal wszystkie umowy kredytu indeksowanego i denominowanego nie posługują się jednym “miernikiem wartości” dla określania wysokości zobowiązań zarówno Banku, jak i Kredytobiorcy, lecz stosują dwa różne mierniki. Bank swoje zobowiązania przelicza według kursu kupna waluty obcej, a więc kursu niższego od kursu średniego, natomiast zobowiązania kredytobiorcy przeliczane są według kursu sprzedaży, a więc kursu wyższego. Zastosowanie tych podwójnych klauzul waloryzacyjnych prowadzi do osiągnięcia znacznych zysków przez Bank kosztem kredytobiorcy. Nie ulega więc wątpliwości, że klauzule waloryzacyjne stanowią nieuczciwe postanowienie umowne i nie wiążą konsumentów zgodnie z art. 385¹ k.c.

Warto sprawdzić czy nie jesteś jednym z kredytobiorców, którzy muszą zmierzyć się z tym problemem.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wybrani Eksperci poddadzą szczegółowej weryfikacji dokumentację związaną z Twoją umową o kredyt hipoteczny. Jeśli spełnione zostały określone przesłanki przedstawiamy możliwości dochodzenia roszczeń, a przede wszystkim nadpłaconych rat wynikających z zastosowania przez bank niezgodnych z prawem zapisów umownych. Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego niezbędne jest dostarczenie przez danego kredytobiorcę kompletu dokumentów związanych z umową o kredyt hipoteczny.

Kolejny etap postępowania

Po pozytywnej analizie sprawy i zakwalifikowaniu jej do prowadzenia, przygotowujemy wykaz dokumentacji niezbędnej do podjęcia dalszych czynności, w szczególności wyliczenia roszczeń.

W tym zakresie sporządzamy dla klienta wniosek gotowy do złożenia w banku udzielającym kredytu.

Pierwszą czynnością podejmowaną przez VOTUM S.A. po otrzymaniu dokumentacji z banku jest dokonanie na jej podstawie oceny terminów przedawnienia każdego z roszczeń.

W tym zakresie przygotowujemy dla naszych klientów indywidualne rozwiązania , by przerwać bieg przedawnienia i uchronić ich przed ewentualnymi stratami finansowymi, wynikającymi z niezachowania terminów ustawowych.

Przedawnienie

Co istotne, o terminie przedawnienia roszczeń nie decyduje tylko data zawarcia umowy z bankiem. Zgodnie z obowiązującym prawem, przedawnieniu nie ulega bowiem cała umowa o kredyt hipoteczny, tylko każda nadpłacona rata przedawnia się osobno. Pomimo skrócenia terminów przedawnienia, w sprawach frankowych obowiązuje 10-letni termin przedawnienia dla rat spłaconych przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu cywilnego. Można zatem podjąć działania mające na celu odzyskanie nadpłaconych rat nie starszych niż 10 lat.

1. Czym skutkuje zlecenie sprawy?

Kompleksowa pomoc prawną na każdym etapie wykonania umowy i obsługę ekspercką w postępowaniu przedsądowym, mediacyjnym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym.

2. Ochrona – przerwanie biegu przedawnienia

Ocena zakresu możliwych do zgłoszenia roszczeń oraz kontrola terminów przedawnienia i przygotowanie w tym zakresie indywidualnych rozwiązań.

3. Kompletowanie dokumentacji

Sprawdzanie kompletności oraz dokonie szczegółowej analizy otrzymanej od Klienta dokumentacji bankowej. Ponadto, pomoc w razie problemów z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji z banku.

4. Oszacowanie roszczeń

Analiza całej historii spłaty kredytu waloryzowanego do waluty obcej. Przygotowanie zestawienia określającego wartość nadpłaconych rat kredytowych oraz określenie wartości pozostałych, nieprzedawnionych roszczeń.

5. Zgłoszenie roszczeń

Wystosowanie do banku pisemnego zgłoszenia roszczeń wobec zastrzeżeń związanych z umową o kredyt waloryzowany do waluty obcej. Przygotowanie, również indywidualnie dostosowaną do stanu faktycznego i prawnego sprawy, strategię postępowania, kompleksowo obejmującą etap przedsądowego i sądowego dochodzenia roszczeń.

W ramach uzyskanego od Klienta wynagrodzenia i w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, pokrywa koszty wskazanego przez siebie:

  • specjalisty obsługi spraw finansowych na każdym etapie wykonania umowy,
  • specjalisty w zakresie szacowania roszczeń w postępowaniu przedsądowym,
  • pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym,
  • adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu przedsądowym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Jesteśmy dla Ciebie

W sprawach prowadzonych przez Departament Spraw Bankowych, w zależności od rodzaju umowy kredytowej i indywidualnej sytuacji klienta, precyzujemy roszczenia z tytułu:

  • zwrotu nadpłaconych rat,
  • opłat uiszczonych przez kredytobiorców na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
  • składek nienależnie opłaconych na ubezpieczenie pomostowe,
  • unieważnienia umowy kredytowej (alternatywnie, w uzasadnionych przypadkach).

Współpracujące kancelarie oferują kompleksową pomoc prawną na każdym etapie wykonania umowy i obsługę ekspercką w postępowaniu przedsądowym, mediacyjnym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Skontaktuj się z nami i sprawdź jak możemy ci pomóc. Jesteśmy dla Ciebie.

Dziękujemy za zaufanie już ponad 8.500 „Frankowiczom”!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to Top
----------

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY!

Wpisz email i wyślemy Ci informację jak uzyskać bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej!